Aansluiten op de begroting

Het PZG onderbouwt de begroting voor de groene doelen op het niveau van taken en producten. Voordat in de Doelen wordt ingegaan op de financiële prognoses van de producten zijn in deze paragraaf de meerjarige overzichten uit de begroting overgenomen. Aan de overzichten uit de begroting is een kolom toegevoegd waarin de begroting 2017 na verwerking van de mutaties uit het GS-voorstel voor de Najaarsnota. Dat geeft een compleet beeld van de trend.

In de Doelen geeft het PZG per product een doorkijk van geprognosticeerde bestedingen. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat alleen bestedingen zijn opgenomen die onderbouwd zijn. Dat wil zeggen dat concrete uitvoeringsresultaten zijn voorzien die een solide basis zijn voor de berekening van het benodigde budget. Reserveringen zonder zicht op uitvoeringsresultaten zijn ondergebracht in de groene reserve. In § Omvang en opbouw van de groene reserve wordt specifiek aandacht besteed aan de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de groene reserve.

Doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

Het doel 1.3 laat in de achtereenvolgende jaren een sterke daling zien van de lasten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de afronding van het Uitvoeringsprogramma Groen, afronding van Rods en de overdracht van de provinciale recreatiegebieden.

Begroting baten en lasten van doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2016

Begroting
2017 na VJN

Begroting 2017 na NJN

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming 2021

Lasten

51.028

40.518

38.710

32.837

30.713

20.834

11.901

Baten

14.169

1.005

593

287

287

287

287

Totaal saldo baten en lasten

36.859

39.514

38.117

32.550

30.425

20.547

11.614

Toevoeging aan reserve

6.140

546

1.781

20

704

2.871

3.771

Onttrekking aan reserve

14.976

18.097

17.781

13.671

11.814

9.012

985

Resultaat

28.023

21.963

22.117

18.899

19.316

14.406

14.400

Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

Doel 1.4 laat een daling zien van de uitgaven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van het Programma Natuur Netwerk Nederland (NNN) tot en met 2021 en het Programma Mainport Rotterdam. De beheerlasten van opgeleverde natuurterreinen in het kader van NNN zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Begroting baten en lasten van doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2016

Begroting
2017 na VJN

Begroting 2017 na NJN

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming 2021

Lasten

94.459

94.545

55.986

87.709

111.540

116.871

108.207

Baten

103.638

41.188

24.650

63.505

41.956

38.173

32.625

Totaal saldo baten en lasten

-9.180

53.357

31.337

24.204

69.584

78.698

75.582

Toevoeging aan reserve

55.250

6.230

31.933

27.079

8.880

4.650

3.981

Onttrekking aan reserve

6.727

10.919

13.262

14.604

42.766

47.112

44.861

Resultaat

39.343

48.668

50.008

36.679

35.698

36.236

34.702

Doel 1.5 Duurzame landbouw

De uitvoering van de InnovatieAgenda duurzame landbouw kent in financieel opzicht een stabiel verloop.

Begroting baten en lasten van doel 1.5 Duurzame landbouw

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2016

Begroting
2017 na VJN

Begroting 2017 na NJN

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming 2021

Lasten

3.284

11.870

6.725

9.418

9.793

8.116

4.048

Baten

108

4.411

1.738

3.118

3.284

2.864

864

Totaal saldo baten en lasten

3.175

7.459

4.987

6.300

6.509

5.252

3.183

Toevoeging aan reserve

1.836

183

526

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

-564

4.617

2.339

3.275

1.936

4.113

1.968

Resultaat

5.575

3.026

3.174

3.026

4.573

1.139

1.215