Het provinciale groenbeleid

Het Hoofdlijnenakkoord beschrijft de ambitie van het huidige College van Gedeputeerde Staten voor een groen,
waterrijk en schoon Zuid-Holland: ‘Natuur en landschap moeten beter toegankelijk en bereikbaar zijn. Door te blijven investeren in het voltooien van natuurgebieden laten wij zichtbaar resultaat zien. Zo willen wij ervoor zorgen dat de achteruitgang in biodiversiteit aan planten en dieren wordt stopgezet. Wij willen ruimte geven aan een internationaal concurrerende, duurzame en diervriendelijke landbouwsector in Zuid-Holland.’

Deze ambitie is in de Begroting uitgewerkt in Programma 1: Groen, waterrijk en schoon. Dat onderscheidt drie beleidsdoelen voor Groen:

1.3

Recreatie en Groenbeleving

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

1.4

Natuur en Biodiversiteit

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

1.5

Duurzame Landbouw

Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

De Begroting 2018 geeft antwoord op drie vragen: (1) Wat willen we bereiken? (2) Wat gaan we doen om dit doel te bereiken? (3) Wat mag dat kosten voor het doel? Het PZG geeft een nadere uitwerking van de Begroting in producten. Het PZG wil daarmee inzicht geven in de beoogde uitvoeringsresultaten en daarbij behorende verwachte bestedingen. De afleiding van doelen, taken en producten is grafisch weergegeven in een doelenboom in bijlage 1.

Beleidsvisie Groen
De Beleidsvisie Groen is door Provinciale Staten op 10 oktober 2012 en 30 januari 2013 vastgesteld. Naar aanleiding van de invoering van de Wet Natuurbescherming en het nieuwe Omgevingsbeleid wordt de beleidsvisie op dit moment geactualiseerd in ‘Een Rijke Groenblauwe Leefomgeving in Zuid-Holland’, waarop § Ontwikkeling van het Groenbeleid verder ingaat. Voor dit PZG is de Beleidsvisie Groen nog leidend.

De Beleidsvisie Groen geeft de koers en uitvoeringsstrategie aan van de provincie Zuid-Holland voor de groene ruimte. Aanleiding tot het opstellen van de Beleidsvisie vormden in 2012 de veranderende maatschappelijke behoeften, de decentralisatie van rijkstaken voor groen naar de Provincie en de bezuiniging van het Rijk op het lopende Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Er zijn vijf prioriteiten benoemd voor de inzet van provinciale middelen: het afronden van de projecten Recreatie om de Stad (RodS); het realiseren van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in combinatie met het verbeteren van het recreatieve netwerk; een kwaliteitsimpuls voor groengebieden en innovatiemaatregelen voor de grondgebonden landbouw. Deze prioriteiten sluiten aan op de ambitie om de positie van Zuid-Holland als Europese topregio te versterken. De Provincie wil haar middelen vooral inzetten om de groene ruimte dichtbij het stedelijke netwerk te realiseren en te verbeteren. Dat levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat in de provincie.

De Beleidsvisie Groen geeft ook nadrukkelijk aan hoe de provincie de prioritaire doelen wil realiseren. Middelen voor groen uit het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 die overblijven na afronding van de decentralisatie natuur, stelt de Provincie als cofinanciering beschikbaar. Daarnaast wil de Provincie dat andere overheden en maatschappelijke en private partners meer gaan participeren in de uitvoering en financiering van het groenbeleid. Het ruimtelijke instrumentarium biedt daarom meer ruimte voor private recreatieve ontwikkelingen. Voor het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden is het uitgangspunt dat de middelen voor realisatie en voor beheer in balans moeten zijn. Ook wijst de Beleidsvisie de herijkte EHS en decentralisatie van rijkstaken (onder meer) aan als belangrijke dossiers.

Groen dichtbij en samen (Voorwoord in de Beleidsvisie Groen van 2013)

De groene ruimte in Zuid-Holland is van onschatbare waarde voor de inwoners van onze dicht bevolkte provincie. Het biedt ruimte voor ontspanning, voedsel en biodiversiteit. Een aangename groene ruimte is belangrijk voor de economische concurrentiekracht van onze regio. De provincie zet zich in voor aantrekkelijke groengebieden dichtbij de steden, voor voldoende ruimte voor flora en fauna en voor een gezonde basis voor agrarisch ondernemerschap. Deze thema’s staan centraal in deze Beleidsvisie Groen.
Het groenbeleid heeft de afgelopen tijd pas op de plaats moeten maken wegens ingrijpende rijksbezuinigingen en decentralisatie van groentaken naar de provincie. Deze beleidsvisie geeft een nieuwe impuls, met heldere en realistische kaders voor de groenontwikkeling.
En met realistisch bedoel ik dat we als provincie kunnen waarmaken wat we hebben opgeschreven. Dat er financiële dekking is voor groenontwikkeling en dat ontwikkeling en beheer in balans zijn.
Onze inzet willen we nog meer verbinden met wat er speelt aan initiatieven in de samenleving. Groen is een kerntaak van de provincie, maar het lukt niet zonder de samenwerking met andere overheden, burgers en bedrijven. Ik nodig u uit om met ons onze provincie nog mooier en aantrekkelijker te maken.

Han Weber Gedeputeerde Groen, Water, Kust, Cultureel Erfgoed en Media

Gedeelde opgave Toerisme & Recreatie

Deze gedeelde opgave beschrijft diverse programma’s en projecten die bijdragen aan toeristische en recreatieve doelen. Voorbeelden zijn projecten gericht op het stimuleren van waterrecreatie, HollandCity (een nationaal programma om toerisme in Nederland te promoten en beter te spreiden over Nederland en de seizoenen) en deelname aan de Nationale Parken Hollandse Duinen en NL Delta. Een deel van de financiën wordt niet verantwoord binnen groen, maar is onderdeel van programma 3 (aantrekkelijk en concurrerend), taak 3.1.2: Ondersteunen van en ruimtelijke voorwaarden scheppen voor toeristisch/recreatief ondernemerschap.

Uitvoeringsstrategie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) hebben PS in 2014 een uitvoeringsstrategie vastgesteld. Het grootste deel van het te realiseren NNN ligt in de deelgebieden Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard. Conform de sturingsfilosofie uit de Beleidsvisie hebben GS met deze twee gebieden overeenkomsten afgesloten, op basis waarvan de gebiedspartijen de NNN opgave realiseren, zoveel mogelijk in samenhang met andere opgaven zoals water, landbouw, recreatie en bodemdaling. Dit betekent dat de Stuurgroep Krimpenerwaard en de Stuurgroep Gouwe Wiericke verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de NNN-doelen in hun regio, op basis van provinciale kaders en financiering.

InnovatieAgenda Duurzame Landbouw
Deze ‘innovatieagenda’ is vastgesteld door Provinciale Staten op 29 juni 2016 en spreekt de ambitie uit om te komen tot een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland, met gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Met deze ambitie wil de Provincie aan de ene kant de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren door het sluiten van kringlopen van grondstoffen, het versterken van regionale voedselketens en het versterken van de biodiversiteit bij normale agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen. Een tweede doel is het in stand houden van een sterke landbouwsector als duurzaam economisch cluster op lange termijn.

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor proeftuinen: het stimuleren en faciliteren van duurzame innovaties. Proeftuinen zijn een zichtbare plek waar de Provincie samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen vormen van duurzame landbouw ontwikkelt en uitprobeert. Samen met het Platform Duurzame Landbouw en het Kennis- en Ontwikkelprogramma vormen de proeftuinen het Open Netwerk Voedsel Innovatie met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.