Uitvoeringsprogramma Groen impuls Hoofdlijnenakkoord 2015-2019

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 hebben GS een impuls van € 40 miljoen voor het groene domein beschikbaar gesteld (UPG40). Deze is als volgt opgebouwd:

Landschapstafels

20 miljoen

Landbouw

15 miljoen

Groenparticipatie

5 miljoen

Het Hoofdlijnenakkoord is als volgt verwerkt in de begroting:

UPG40

Doel
(bedragen x € 1.000)

Doelnaam

2018

2019

2020

2021

1-3

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

6.190

5.920

1.849

107

1-4

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

87

49

0

0

1-5

Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

1.882

3.432

0

0

Totaal

8.159

9.402

1.849

107

Toelichting
GS stelden in 2016 twee nieuwe subsidieregelingen vast die betrekking hebben op het groene beleidsveld, als opvolgers van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 (Urg). Het betrof hier de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016. PS hebben in november 2016 voor de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016 een subsidieplafond van € 25.215.000,- vastgesteld voor het jaar 2016. Hiervan vindt de dekking plaats door € 20 miljoen uit de UPG40 en € 5 miljoen uit de UPG100.