1.5 Duurzame landbouw

Inleiding

In dit hoofdstuk gaat het over doel 1.5 uit de Begroting: sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw. Voor dit doel onderscheidt GS drie taken:

   1. Opstarten programma’s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatieve landbouw
   2. Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden
   3. Faciliteren aanvragen kavelruil

Om de sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw te maken, hebben PS op 29 juni 2016 het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw vastgesteld. Centraal staat een veranderaanpak met proeftuinen. Voor de uitvoering van deze proeftuinen is € 14 miljoen beschikbaar gesteld, die voor 50% gefinancierd wordt uit Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling (POP3). PS hebben daarnaast € 1 miljoen beschikbaar gesteld als werkbudget.

Centraal staat de ambitie om te komen tot een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland, voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Duurzaamheid is in dit verband de toestand waarbij wordt voldaan aan de behoeftes van zowel de huidige als de behoeftes van de toekomstige generaties (definitie van de VN-commissie Brundlandt (1987).

Op grond van deze ambitie staan de volgende doelen centraal:

A: Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving via verduurzaming door:

 • sluiten van kringlopen van grondstoffen;
 • versterken van regionale voedselketens;
 • versterken biodiversiteit bij normale agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen.

B: Versterken van volhoudbare sterke economische sector door:

 • landbouwsector als sterke economisch cluster op lange termijn in stand houden.

De veranderaanpak stimuleert en faciliteert duurzame innovaties in de vorm van proeftuinen. Proeftuinen zijn een zichtbare plek waar de provincie samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen innovaties gericht op duurzame landbouw ontwikkelt en uitprobeert. Vooral de combinatie van proeftuinen met het Platform Duurzame Landbouw en met het Kennis- en Ontwikkelprogramma maakt de aanpak sterk. Dat zorgt er voor dat niet alleen deelnemers hun kennis en ervaring delen, maar dat deze ook beschikbaar komt voor een veel bredere groep van volgers.

Deze innovatieve aanpak heeft onder meer het Open Netwerk Voedsel Innovatie Zuid-Holland opgeleverd, met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies als zelfstandig transitie- en innovatienetwerk. Het doel van het innovatienetwerk is elkaar te voeden met kennis en inspiratie over de proeftuinen. Dit netwerk speelt een essentiële rol bij de uitvoering van de Innovatieagenda en bestaat uit:

 • Platform Duurzame Landbouw: ca.30 koplopers uit de landbouw- en voedselketen zijn verenigd in de ‘Zuid-Hollandse Voedselfamilies’;
 • Kennisteam: voor het Kennis- en Ontwikkelprogramma met Wageningen Economic Research, Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool en DRIFT/Erasmus universiteit;
 • Proeftuinen: in uitvoering of in ontwikkeling door samenwerkende ondernemers uit de landbouw- en voedselketen.

Voor dit geheel is nu een Programmaraad in oprichting en een Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Communicatie-activiteiten

Goede communicatie speelt een belangrijke rol bij dit Innovatienetwerk. De bulk van de communicatieactiviteiten ligt bij de provincie en bij de mensen in het Innovatienetwerk zelf. Twitter, Facebook, websites, video’s, vlogs, folders POP3, alles wordt ingezet. Deze middelen ondersteunen de activiteiten van het Platform, het Kennis- en Ontwikkelprogramma en de Proeftuinen. Het gaat om activiteiten zoals:

 • Profilering innovatienetwerk bestaande uit: platform, kennis- en ontwikkelprogramma en proeftuinen Duurzame Landbouw;
 • Opbouw en in stand houden innovatienetwerk door organisatie van brede netwerkbijeenkomsten en kennis- en ontwikkelbijeenkomsten;
 • (Online) kennisuitwisseling- en verbreding over de proeftuinen mogelijk maken;
 • Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal en communicatiemiddelen, zoals banners, folders, infographics, filmpjes;
 • Ontwikkeling van een (online) community die gelijkgestemden verbindt en inspireert met de ontwikkelrichtingen, de proeftuinen Duurzame Landbouw en het kennisdelen;
 • Aansluiten bij bestaande externe bijeenkomsten in de vorm van workshops, presentaties, e.d.;
 • Profilering provincie Zuid-Holland als netwerkpartner en faciliterende overheid.

Taken en producten binnen doel