Omvang en opbouw van de groene reserve

In de reserve Groen is budget ondergebracht waarvan het realiseren van het uitvoeringsresultaat is uitgesteld. Het is te vergelijken met een tijdelijke tussenrekening waar het budget is ondergebracht tot het resultaat is bereikt waartoe het budget beschikbaar is gesteld. Het betekent dat het budget in de reserve groen is toegedeeld en niet vrij inzetbaar is.

In de afgelopen jaren is het volgende onderscheid naar doelen in de reserve groen gemaakt:

  • Groene ambities
  • Beheerplannen Natura 2000 en PAS
  • Vlietland
  • Decentralisatieakkoord natuur
  • Reserve natuurcompensatie
  • Reserve UPG40 in Hoofdlijnenakkoord 2016 – 2019
  • Reserve Ontwikkelopgave natuur
  • IODS

Het PZG bevat de uitvoeringsresultaten en de bestedingen per product voor de periode 2018 – 2032. Een deel van de bestedingen komt ten laste van een doel in de groene reserve. Zo wordt inzicht verkregen in de inzet en het verloop van de omvang van de groene reserve.

Als alle verplichtingen zijn nagekomen en dus alle doelen zijn gerealiseerd, kan een positief saldo resteren in de reserve Groen. Het resterende budget kan dan dienen ter financiering van maatregelen voor het bijbehorende doel. In enkele gevallen is het ook mogelijk dat het budget ten goede kan komen voor alle groene doelen. Dat is afhankelijk van de herkomst van het budget, de dekkingsbron, en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld.

GS heeft aan PS toegezegd in te zetten op versnelling van de besteding van reserves. Dit heeft de titel ‘Voorspellen, vertellen en versnellen’ gekregen. Het PZG gaat over het ‘voorspellen en vertellen’. Op grond van het inzicht dat in het PZG wordt gegeven kunnen scenario’s worden uitgewerkt om te versnellen. Dit leidt tot besluitvorming door PS in het voorjaar van 2018 bij vaststelling van het Kaderbesluit Groen 2019.

Overzicht reserves

Reserve naam
(bedragen x € 1.000)

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

Groene ambities

70.697

71.729

57.786

33.051

11.837

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

4.893

8.476

7.776

7.276

6.776

Vlietland

305

479

397

315

233

Decentralisatieakkoord natuur

68.279

64.029

61.093

58.461

53.929

Reserve Natuurcompensatie

1.448

1.383

1.347

1.310

1.274

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

8.142

7.771

6.781

6.061

4.212

Reserve Ontwikkelopgave natuur

46.728

51.945

70.971

59.427

34.973

IODS

7.438

5.872

4.722

-1

-1

Totaal

207.929

211.683

210.873

165.899

113.232

Het meerjarige verloop van de reserves is opgenomen in bijlage 3.

Toelichting per reserve:

Onderwerp programmareserve:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2038

Bestedingsvoorwaarden

De programmareserve Groene Ambities is een belangrijke pijler in de financiering van het uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Het betreft o.m. het nakomen van afspraken met de regionale partners over de afronding van de RodS, financiering lopende UPG-projecten, afkoop beheer recreatiegebieden en financiering aandeel provincie van de uitvoeringsstrategie EHS. In de Uitvoeringsstrategie EHS is de reserve tevens aangemerkt als buffer om een tijdelijk liquiditeitstekort van de programmering op te vangen.

Onderwerp programmareserve:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Bestedingsvoorwaarden

Werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen  van een Natura-2000 beheerplan of het PAS-programma. Een deel van de reserve is verplicht  in meerjarige overeenkomsten om de PAS en Natura 2000 –maatregelen uit te voeren. Voor de PAS geldt hiervoor een einddatum van 31 december 2021.

De middelen die nog  niet zijn verplicht worden ingezet voor de verbeter- en uitbreidingsopgave van de 2e beheerplan periode. De eerste verplichtingen hiervoor zullen in 2018 na vaststelling van de beheerplannen Sollenveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal worden vastgelegd.

Onderwerp programmareserve:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

2020

Bestedingsvoorwaarden

De programmareserve Vlietland is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland/Meeslouwerplas.

Onderwerp programmareserve:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2027

Bestedingsvoorwaarden

Bij jaarrekening 2013 is de OVP ILG gelden n.a.v. de accountantscontrole omgezet in de bestemmingsreserve Decentralisatieakkoord natuur. Het betreft hier de ontvangen Rijksmiddelen voor de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het kader van de met het Rijk afgesloten bestuursakkoord decentralisatie natuur en de afrondingsovereenkomst natuur. Met de vastlegging van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG 2015) en het Decentralisatieakkoord Natuur (2013) zijn deze middelen bestuurlijk beklemd binnen het "gesloten systeem" voor de groenmiddelen zoals deze in het Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld.

Onderwerp programmareserve:

Reserve Natuurcompensatie

Inhoud en doel:

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van de aanleg van vervangende natuur of door aanvullend natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI).

Looptijd

2028

Bestedingsvoorwaarden

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen.

Onderwerp programmareserve:

01038 UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee te beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Looptijd

2023

Toelichting vermeerdering

Toelichting vermindering

Ter dekking van diverse landschapstafels (o.a. Hof van Delfland, Waterdriehoek) en de Groenparticipatie Landschapskwaliteit bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2018 € 1 mln. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bedraagt die bijdrage jaarlijkse respectievelijk € 0,7 mln € 1,8 mln en € 0,1 mln.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2022 te dekken. Na deze periode zijn de plannen nog niet concreet en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Onderwerp programmareserve:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de Reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken, kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Looptijd

2027

Toelichting vermeerdering

De storting in 2018 van € 17,2 mln vindt haar oorsprong voornamelijk in grondverkopen. Voor de jaren 2019 t/m 2021 is dit respectievelijk € 8,9 mln, € 4,7 mln en € 2,9 mln.

Toelichting vermindering

Voor de Ontwikkelopgave Natuur van de grote projecten (van onder andere Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en Deltanatuur) wordt in 2018 € 16,4 mln uit de reserve onttrokken. Voor de jaren 2018 t/m 2021 is dit respectievelijk € 18,9 mln, € 34,7 mln en € 17 mln. Daarnaast wordt een bijdrage uit de reserve aangewend voor de kosten gemoeid met de grondtransacties. Deze wordt voor 2018 begroot op € 0,5 mln. Voor 2019 en 2020  is dit € 0,3 mln en voor 2021 wordt een bijdrage van € 0,1 mln begroot.

Toelichting omvang

De omvang is voldoende om de geplande bijdragen t/m 2023 te dekken. Na deze periode zijn de plannen nog niet concreet en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Onderwerp programmareserve:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

Toelichting vermindering

Ter dekking van het traject A4 Delft - Schiedam bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2018 € 1,2 mln. Voor het jaar  2019 bedraagt die bijdrage € 4,7 mln.

Toelichting omvang

De huidige omvang is voldoende om de verwachte bijdragen te dekken. Naar verwachting is de reserve eind 2019 uitgeput.