De betekenis van het PZG in de P&C cyclus

Open Begroting 2018

Hoe staat de provincie Zuid-Holland er anno 2017 voor als het gaat om de realisatie van haar groene doelen? Ligt de provincie op schema of zijn er aanvullende maatregelen nodig? Op deze vragen wil het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) 2018 antwoord geven. Voor het eerst verschijnt dit document als onderdeel van de planning & control cyclus voor het groene beleidsveld. Aansluitend op de Begroting 2018 geeft het PZG inzicht in de geprogrammeerde uitgaven tot 2021 op productniveau voor realisatie van het groenbeleid.

Vanaf 2017 verschijnt het PZG jaarlijks tegelijk met de begroting. Het onderbouwt de begroting voor de groene doelen op de onderliggende niveaus van taken en producten. Daarmee wordt inzicht gegeven in de geprogrammeerde uitgaven en realisatie van het groenbeleid op alle detailniveaus. Er is één verschil: de begroting richt zich op het jaar 2018 en geeft een doorkijk voor 2019, 2020 en 2021, terwijl het PZG 15 jaar vooruitkijkt tot en met 2032. Het PZG en de begroting sluiten op elkaar aan, maar zijn zelfstandig leesbare documenten. In het najaar van 2017 worden de begroting en het PZG gelijktijdig door PS behandeld.

Het PZG geeft de programmatische invulling die hoort bij uitvoering van het actuele groene beleid en de aanwijzingen in de Kadernota 2018 en bevat dus geen nieuw beleid. Als op basis van de informatie in het PZG bijsturing gewenst is, dan krijgen PS dit in het voorjaar van 2018 voorgelegd in het Kaderbesluit Groen 2019 (KG 2019).

Daarnaast besteedt het PZG specifiek aandacht aan enkele actuele onderwerpen die van invloed zijn op de begroting. GS hebben aan PS toegezegd in te zetten op versnelling van de besteding van reserves. Op grond van het inzicht dat in het PZG wordt gegeven kunnen scenario’s worden uitgewerkt om te versnellen, of andere maatregelen worden voorgesteld om bij te sturen. Dit leidt tot besluitvorming door PS in het voorjaar van 2018 bij vaststelling van het KG 2019.

Het PZG is één van de drie nieuwe instrumenten in de P&C-cyclus, naast het voortgangsrapport ‘Voortgang Groen 2016’ (VGR) dat op 31 mei 2017 door Provinciale Staten (PS) is vastgesteld en het Kaderbesluit Groen (KG) dat volgend jaar voor het eerst verschijnt. Deze drie instrumenten helpen om de uitvoeringsresultaten, de bestedingen en programmering van de beleidsdoelen Groen beter met elkaar te verbinden.

Figuur 1: De nieuwe instrumenten in de P&C cyclus van Zuid-Holland.

In ‘Voortgang Groen 2016’ heeft de provincie dit voorjaar de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de beleidsdoelen Groen in 2016 in één voortgangsrapport (VGR) verantwoord. Met ingang van volgend jaar verschijnt het Kaderbesluit Groen 2019. Het KG 2019 bevat de detaillering van de Kadernota 2019 voor de beleidsdoelen Groen. Het KG 2019 bevat voorstellen voor strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van de financiële ruimte binnen het PZG. Het biedt het financiële kader voor de begroting 2019 en het PZG 2019 – 2033. Het KG2019 wordt tegelijk met de Kadernota 2019 door PS behandeld.

Met deze drie nieuwe P&C-producten zijn drie robuuste instrumenten ontwikkeld. Naast deze drie nieuwe instrumenten zijn er in de Voorjaarsnota en Najaarsnota ook mogelijkheden om bij te sturen op ontwikkelingen en voortgang in het lopende begrotingsjaar.

Het GS voorstel voor de Najaarsnota 2017 zijn in dit PZG verwerkt. Daarmee is een voorschot genomen op behandeling van de Najaarsnota in PS. Hiervoor is gekozen om in het PZG de meest actuele prognose te geven die aansluit bij recente besluiten van GS en van PS.

Het PZG kent dezelfde opbouw als ‘Voortgang Groen 2016’. Centraal staan de producten die uitvoering geven aan het groenbeleid in de hoofdstukken 4, 5 en 6. Bij ieder product hoort een beschrijving van de inhoud, die overeenkomt met de beschrijving in het VGR (met uitzondering van een enkele verbetering of actualisatie). Daarna volgt de begroting 2018 en de doorkijk tot 2021, in tabelvorm en voorzien van een toelichting. Tenslotte volgt – ook op productniveau – een analyse van de prognose. De doorkijk voor de jaren na 2021 tot en met 2032 staat in bijlage 5. Het programma is een uitwerking van de groene doelen binnen het bestaande beleidsmatige kader en het financieel kader, die respectievelijk in de hoofdstukken 2 en 3 aan de orde komen.

De hoofdlijnen van dit PZG worden beschreven in hoofdstuk 1. § 1.2, bevat een analyse van het totale programma. Dit is een verbetering ten opzichte van ‘Voortgang Groen 2016’, waar de analyse nog niet voldoende uit de verf kwam. Dit wordt voorafgegaan door de betekenis van het PZG als instrument in § 1.1 en gevolgd door een vooruitblik naar het eerstvolgende PZG in § 1.3.