Dekkingsbronnen

De volgende bronnen kunnen middelen leveren voor de financiering van de Groene beleidsdoelen:

 • provinciale middelen, onder te verdelen in:
  • structurele begrotingsmiddelen
  • incidentele begrotingsmiddelen
  • bijdragen uit provinciale reserves
  • middelen Hoofdlijnenakkoord 2011-2015
  • middelen Hoofdlijnenakkoord 2015-2019
 • middelen van derden niet zijnde Rijk ( EU, waterschappen, gebiedspartijen)
 • rijksmiddelen (Provinciefonds, decentralisatie-uitkeringen, doeluitkeringen)

Hieronder komen de bronnen ter sprake waarvoor specifieke voorwaarden gelden bij de besteding: middelen uit Europa (POP3) en van het Rijk.