Plattelands OntwikkelingsProgramma – 3 (POP-3)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland (POP3) is een financieringsinstrument om Europese middelen in te zetten bij de realisatie van provinciaal beleid. In de begroting is dit terug te vinden in begrotingsdoelen1.2, 1.4 en 1.5. Omdat begrotingsdoel 1.2 de goede kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater betreft, is dit doel voor dit PZG verder niet relevant.

De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland (van 14 april 2015) bestaat uit dertien onderdelen voor de realisatie van het niet-grondgebonden deel van het POP3. Elk onderdeel heeft een budget dat interprovinciaal geprogrammeerd is aan de hand van een meerjarige planning van subsidie-openstellingen. Dat betekent voor alle provincies:

 1. jaarlijkse begrotingsvoorstellen met budgetplafond(s)
 2. een jaarlijkse afspraak met het EU-betaalorgaan RVO over de inzet voor behandeling van subsidieaanvragen
 3. openstellingsbesluit(en)

Een POP3-subsidie aanvragen en verlenen kan alleen op basis van een openstellingsbesluit. In verband met de termijn van het POP3 kunnen in 2020 voor het laatst deze subsidies worden verleend. Omdat de uitvoeringsduur van projecten maximaal drie jaar is, loopt de projectuitvoering maximaal tot het einde van 2023.

Daarnaast kost het een aantal weken voordat de realisatie van een openstelling zichtbaar is. Na sluiting van de openstellingstermijn bedraagt de behandeltermijn van de aanvragen maximaal 22 weken. Ook vindt er bij de subsidieverlening nog geen uitbetaling van het subsidiebedrag plaats. Uitbetaling gebeurt op basis van werkelijke gemaakte en betaalde kosten gedurende de uitvoering en om de uitbetaling te ontvangen, dient de ontvanger van de subsidie een betaalverzoek in te dienen. De termijn voor behandeling van een betaalverzoek bedraagt maximaal 13 weken.

De POP3-budgetten waren voorheen in de begroting opgenomen op basis van de openstellingsbesluiten. Dit is geactualiseerd: niet de openstelling is nu bepalend voor de financiële verantwoording maar de te leveren prestatie. Dit betekent dat de POP3-lasten over meerdere jaren gespreid worden waardoor er een afvlakking van het volume te zien is.

Binnen de volgende beleidskaders worden POP3 middelen ingezet:

 • de Beleidsvisie Groen, vastgesteld door PS op 10 oktober 2012
 • het Ambitiedocument ‘Samen voor een flinke sprong: InnovatieAgenda Duurzame Landbouw’, vastgesteld door PS per 29 juli 2016.

Naast de beleidsmatige kaders is in het Ambitiedocument “Samen voor een flinke sprong: InnovatieAgenda Duurzame Landbouw”  ook opgenomen dat er tot 2020 een bedrag van 7,04 miljoen euro aan Europese middelen en een bedrag van € 7,04 mln aan provinciale cofinanciering beschikbaar is voor de POP3-maatregelen. Het gaat dan specifiek om de maatregelen gericht op kennisoverdracht, fysieke investeringen voor innovaties, samenwerken voor innovaties en samenwerken binnen het Europees Partnerschap voor innovatie.

POP3 wordt uitgevoerd binnen het financiële kader van de begroting en de daarin opgenomen subsidieplafonds. In programma 1 van de begroting is de provinciale cofinanciering opgenomen.

Onderstaand overzicht geeft weer op welke wijze de netto POP3-middelen zijn verwerkt in de provinciale begroting. Het gaat hier om middelen die ten laste van de provincie komen. Dit zijn dus de overblijvende benodigde middelen na verrekening met de bijdrage vanuit Europa (en de Waterschappen).

Pop3 uitvoeringsprogramma naar begrotingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

2.928

3.332

2.381

1.078

698

275

10.694

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

174

1.130

2.115

2.550

1.652

659

8.280

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

5.356

5.997

5.522

2.822

1.939

968

22.605

Totaal

8.457

10.460

10.019

6.451

4.289

1.902

41.578

Pop3 uitvoeringsprogramma naar financieringsbron:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal

EU bijdragen algemeen

5.533

6.582

5.704

3.219

2.085

822

23.944

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

1.719

3.231

0

0

0

0

4.951

Groene ambities

1.205

647

4.315

3.232

2.204

1.080

12.684

Totaal

8.457

10.460

10.019

6.451

4.289

1.902

41.578

Pop3 SNL naar begrotingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

3.367

2.981

2.940

2.928

2.928

3.018

18.160

Totaal

3.367

2.981

2.940

2.928

2.928

3.018

18.160

De POP3-financiering vanuit de EU dient ter dekking van twee provinciale regelingen: de POP-regeling en de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Voor de uitvoering van beide regelingen dient de provincie een bijdrage te leveren als cofinancier. De provinciale cofinanciering t.b.v. SNL vindt plaats uit de Decentralisatie-uitkering Natuur die via het Provinciefonds loopt.

Toelichting

In bovenstaande tabel is een recapitulatie weergegeven van de totaalbedragen naar begrotingsdoel en financieringsbron. Volgens de budgetbrieven van 2016 en 2017 blijkt een EU-bedrag beschikbaar van € 52,24 miljoen. Met de Uitvoeringsregeling POP3 kan een EU-bedrag van € 26,77 miljoen worden ingezet. Via de SNL kan € 25,47 miljoen worden benut.

Voor een aantal onderdelen in de Uitvoeringsregeling POP3 is in het kader van de Begroting 2016 bovendien nog uitgegaan van een gegeven EU-budget waarvoor 50% cofinanciering nodig was. Uit de eerste Budgetbrief (maart 2016) blijkt echter dat voor enkele onderdelen met betrekking tot Water naast het EU-budget geen cofinanciering nodig is. Het vergoedingspercentage is in dat geval dus 100%. Bij de Najaarsnota 2017 wordt dit gecorrigeerd voor de Begroting van 2017 en volgende jaren.

Op 2 maart 2015 is de Uitvoeringsregeling POP3 voor het eerst toegepast voor een openstelling voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER. Vanaf 16 februari 2016 tot peildatum
4 juli 2017 namen GS vijftien openstellingsbesluiten. De eerste openstelling heeft eind augustus 2016 de twee eerste subsidiebeschikkingen opgeleverd. De eerstvolgende openstelling (voor jonge landbouwers) leverde in de periode september-december 2016, 41 subsidieverleningen op.

Productindeling
Per relevant begrotingsdoel van de provincie zijn de volgende POP3-regelingen ingericht.

Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit
In de taak Biodiversiteit: Innovatie en Organisatie worden deze POP3-regelingen begroot en verantwoord. Een nadere toelichting op deze taak is te vinden in hoofdstuk 5.3 van dit PZG.

 1. Niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit: tot einde 2020 wordt nog 1 openstelling verwacht
 2. De niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen (investeringen) PAS: tot einde 2020 worden geen openstellingen verwacht.

Doel 1.5 Duurzame landbouw
Deze POP3-regelingen worden begroot en verantwoord bij de taken 1.5.1 Opstarten programma’s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw en 1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden. Een nadere toelichting op deze taken is te vinden in de hoofdstukken 6.1 en 6.2 van dit PZG:

 1. Opstarten programma’s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw- POP-3 jonge boeren (1.5.1):

Tot einde 2020 worden nog drie openstellingen verwacht.

 1. Opstarten programma’s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw- POP-3 LEADER (1.5.2):

Tot einde 2020 worden nog zes openstellingen verwacht.

 1. Samenwerking duurzame innovaties landbouw (1.5.2):

Tot einde 2020 wordt nog een openstelling verwacht.

 1. Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw 1 (1.5.1):

Tot einde 2020 worden nog drie openstellingen verwacht.

 1. Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw (1.5.1):

Eén openstellingperiode begint binnenkort, tot einde 2020 worden nog twee openstellingen verwacht.