Uitvoeringsprogramma Groen 100 (UPG 100)

De provincie verleende tot een totaalbedrag van € 84,6 miljoen aan subsidies. Een totaalbedrag van € 11,5 miljoen is thans belegd voor het verlenen van subsidies, waarvan € 7 miljoen bestemd voor afkoop Provinciale Recreatiegebieden. De overige € 3,7 miljoen is gereserveerd voor sectorale subsidies.
Het gereserveerde bedrag is beschikbaar op grond van Subsidieregeling Groen voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Hiervoor worden subsidieplafonds tegelijk met de begroting vastgesteld. De genoemde bedragen zijn ontleend aan de administratie van de subsidiebeschikkingen. De middelen ten behoeve van het UPG100 worden onttrokken aan de reserve Groene Ambities. In de reserve zijn in de afgelopen jaren de saldi van lasten en baten gestort teneinde de middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van het UPG100.